Published news in media

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उत्कृष्ट क्याम्पसलाई पुरस्कृत गर्ने । (रातोपाटी समाचार १४ असार २०८०) https://www.ratopati.com/story/371066/campus

2  कक्षा १२ को नतिजा आएको २ महिनाभित्रै स्नातकको भर्ना गरिसक्नुपर्ने । (कान्तिपुर समाचार १९ असार २०८०) https://kantipurtv.com/education/2023/07/04/1688483049.html

3. क्याम्पस पढाउन अब लाइसेन्स । (कान्तिपुर समाचार ९ भाद्र २०८०) http://ekantipur.com/news/2023/08/26/169301160847783898.html

4. विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भए सरकारले हस्तक्षेप गर्छ । (कान्तिपुर समाचार १७ भाद्र २०८०) https://ekantipur.com/Education/2023/09/03/16937457484721026.html

5. अनुसन्धानात्मक, जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षा, आजको आवश्यकता । (गोरखापत्र समाचार १७ भाद्र २०८०) https://gorkhapatraonline.com/news/77206

6. क्यालेण्डर लागू गर्न सरकार कठोर रुपमा लाग्छ । (नेपाल समाचारपत्र १७ भाद्र २०८०) https://www.newsofnepal.com/2023/09/03/593808/

7. ljZjljBfnodf pks'nkltb]lv SofDk; k|d'v;Dd d]l/6 l;:6d nfu' x'g'k5{ . (sflGtk'/ ;dfrf/ @$ kf}if @)*))https://ekantipur.com/Education/2024/01/07/merit-system-should-be-implemented-in-the-university-from-the-vice-chancellor-to-the-campus-head-53-59.html