Scholarship Result

१ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत मुक्त कमलरी वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

२ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत मुस्लिम महिला वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

३ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत शहीद तथा द्वन्दपीदित वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

४ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत अपाङ्ग वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

५ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत विपन्न वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

६ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत दलित वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

७ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत विपन्न वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

८ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत दलित वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

९ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत विपन्न तथा दलित वर्ग अन्तर्गत समता छात्रवृत्ति (Equity Scholarship)का लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

१०.आ.व २०८०।८१ को स्नातक तर्फको छात्रवृत्ति नविकरणमा छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली

११.आ.व २०८०।८१ को स्नातकोत्तर तर्फको छात्रवृत्ति नविकरणमा छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली

१२.आ.व २०८०।८१ मा छात्रवृत्तिको नतिजा उपर पुनरावलोकन आवेदनको मुल्यांकनबाट छात्रवृत्ति छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावली