गुणस्तर प्रत्यायनकृत एवं गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रकृयामा रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको नाममा कक्षा ११ को भर्नाको विज्ञापन सम्बन्धमा जारी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

गुणस्तर प्रत्यायनकृत एवं गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रकृयामा रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको नाममा कक्षा ११ को भर्नाको विज्ञापन सम्बन्धमा जारी अत्यन्त जरुरी  सूचना  ।