राष्ट्रिय प्राविधिक सेवामा परिचालनका लागि खटाइने शिक्षण संस्था र खटाइने जनशक्त्तिको विवरण (बिषयः अटोमोवाइल इन्जिनियरिङ) ।

PDF

राष्ट्रिय प्राविधिक सेवामा परिचालनका लागि खटाइने शिक्षण संस्था र खटाइने जनशक्त्तिको विवरण (बिषयः अटोमोवाइल इन्जिनियरिङ)  ।