Notices


गुणस्तर प्रत्यायनकृत एवं गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रकृयामा रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको नाममा कक्षा ११ को भर्नाको विज्ञापन सम्बन्धमा जारी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

गुणस्तर अभिवृद्धि (Quality Enhancement)  कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना २०८१/०१/२७

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको आशयपत्र स्वीकृतिका लागि थप प्रावधान सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २०८१/०१/२४

गुणस्तर वृद्धि (Quality Enhancement) कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आवेदान माग गरिएको सम्बन्धमा 2080/8/18

गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड तथा मानकहरु लागू हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080/5/17

गुणस्तर अभिवृद्धि (Quality Enhancement)  कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियाअन्तर्गत स्व - अध्ययन प्रतिबेदन तयार पारिरहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुका नाममा जारि सार्वजनिक आह्वान २०८०/०१/०७

गुणस्तर वृद्धि (Quality Enhancement) कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आवेदान  समय थप गरिएको सम्बन्धमा 2079/10/18

गुणस्तर वृद्धि (Quality Enhancement) कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आवेदान माग गरिएको सम्बन्धमा 2079/8/19

गुणस्तर वृद्धि (Quality Enhancement) कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न प्रत्यायनकृत उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको नाममा जारी सार्वजनिक सूचना

गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको नाममा जारी सार्वजनिक सुचना

Deferal of Letter of Intent (LOI) Acceptance for short period

Notice for Enlistment in the QAA Roster, 2022

Click Here for Google Form

गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रकृयामा आशयपत्र नविकरण गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धमा

गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीमा आवद्ध भई निष्कृय रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

Notice: Decision on Accreditation Monday, January 4, 2020

Notice for Online Execution of QAA Related Activities Monday, June 22, 2020

Accreditation of 3 Community CampusesMonday, June 22, 2020

Notice for SSR Submission II Sunday, June 28, 2020

Notice for SSR Submission I Sunday, December 29, 2019

Notice for Minimum Eligibility Criteria for LOI and SSR Submission Sunday, July 1, 2018

Notice for Enlistment in the QAA Roster