S.N. Title Division Date Download
1 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ लघु सूची (Small RDI Grant 2077/78 Shortlist)
लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ लघु सूची ।

Research Division

Jun 10, 2021

PDF
2 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (Small RDI Grant Presentation Schedule)
Presentation Schedule of Management Cluster will be uploaded soon.

Research Division

Jun 10, 2021

PDF
3 प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा नवप्रबर्घ्दनात्मक कार्यका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण प्रयाेगशालाकाे उपकरण तथा मेशिन अैाजार सहयाेगका लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।
प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा नवप्रबर्घ्दनात्मक कार्यका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण प्रयाेगशालाकाे उपकरण तथा मेशिन अैाजार सहयाेगका लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।

Research Division

Jun 6, 2021

PDF
4 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७७/०७८ को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धीे सूचना ।
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७७/०७८ को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धीे सूचना ।

Administrative Division

Jun 5, 2021

zip
5 स्नातकोत्तर शोध सहयोग २०७७/७८ का लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।

Research Division

Jun 4, 2021

PDF
6 फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ लघु सूची (Faculty Research Grant 2077/78 Short list)
Faculty Research Grant 2077/78 Short list

Research Division

Jun 4, 2021

PDF
7 फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (Faculty Research Grant 2077/78 Proposal Presentation Schedule)
Faculty Research Grant 2077/78 Proposal Presentation Schedule

Research Division

Jun 4, 2021

PDF
8 सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना (Collaborative Research Grant 2077/78 Result Notice)

Research Division

May 27, 2021

PDF
9 कोभिड–१९ मा आधारित सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान सम्बन्धी सूचना (Collaborative Research Grant in Response to COVID 19 Result Notice)
1. Collab...

Research Division

May 27, 2021

PDF
10 सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८लघु सूची (Collaborative Research Grant 2077/78 Short list)
Collaborative Research Grant 2077/78 Short list

Research Division

May 6, 2021

PDF