आयोगबाट आ.व २०७७।७८, २०७८।७९ र २०७९।८० मा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति नविकरण म्याद थप सम्बन्धी सूचना

आयोगबाट आ.व २०७७।७८, २०७८।७९ र २०७९।८० मा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति नविकरण म्याद थप सम्बन्धी सूचना