Call for proposal on Establishment of University Reference Lab (Advanced Biomedical Science Research Lab) (विश्वविद्यालय एकिकृत प्रयोगशालाका लागि प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना । )

PDF

Call for proposal on Establishment of University Reference Lab (Advanced Biomedical Science Research Lab